I MUUSIKA ELEMENTAARTEOORIA

I MUUSIKA ELEMENTAARTEOORIA

I.1 Muusika kui korrastatud helijärgnevus. Heli ja selle tähistamine (noot).

 
I.2 Heli vältuse tähistamine, noodinimed. Paus ja selle tähistamine. Vältuste tavajaotus ehk kvadraatne jaotus ja vältuse pikendamise vahendid: punkt ja pidekaar. Vältuste erijaotus ehk mittekvadraatne jaotus: trioolid, kvintoolid jne. Punktiga noodi erijaotus: duoolid, kvartoolid.


I.3 Meetrum ja rütm. Meetrumi rõhulised, poolrõhulised ja rõhutud osad. Meetrumiliigid: liht- ja liitmeetrum. Meetrumi tähistamine: takt, taktijoon ja taktimõõt. Löök: takti rõhulised, poolrõhulised ja rõhutud löögid; löögi sisemine jaotus erinevates taktimõõtudes. Vältuste grupeerimine erinevates taktimõõtudes. Sünkoop ja hemiool. Vahelduv ja mittekvadraatne
meetrum.


I.4 Helikõrguse tähistamine ja noodijoonestik. Abijooned. Akolaad ja süsteem. Diatooniline helirida ning helide täht- ja silpnimetused: diatoonilise helirea astmed, diatooniliste helirea astmete vahel moodustuvad täis- ja pooltoonid. Oktavite süsteem. Noodivõti. Helide
altereerimine: diees, bemoll ja bekaar, dubldiees ja dublbemoll. Kromaatiline helirida. Diatooniline ja kromaatiline pooltoon. Helide enharmonism.


I.5 Laad. Põhiastmed. Kõrvalastmed. Püsivad ja ebapüsivad astmed. Mažoorne ja minoorne laad. Mažoorse ja minoorse laadi erinevad kujud. Helistik. Võtmemärgid. Paralleelsed ja samanimelised helistikud. Helistike kvindiring. Kirikulaadid. Mitteheptatoonilised heliread.


I.6 Intervall. Meloodilised ja harmoonilised intervallid. Intervalli astmeline suurus. Liht- ja liitintervallid. Intervalli absoluutne suurus. Konsoneerivad ja dissoneerivad intervallid. Puhtad, suured, väiksed, suurendatud ja vähendatud intervallid. Intervallid laadis: diatoonilised ja kromaatilised intervallid ning püsivad ja ebapüsivad intervallid. Intervallide pööramine. 


I.7 Kooskõla. Akord. Kolmkõla: duur- ja mollkolmkõla; suurendatud ja vähendatud kolmkõla. Akordihelide nimetused. Kolmkõla pöörded: sekstakord ja kvartsekstakord. Septakord ja selle erinevad kujud: suur mažoorne, väike mažoorne, suur minoorne, väike minoorne, poolvähendatud ja vähendatud ning suurendatud septakord. Septakord ja selle pöörded: kvintsekstakord, terts-kvartakord ja sekundakord. Paljutertsilised akordid. Akordide tähistamine: astmetähised (Rooma numbrid), akordimärgid, nummerdatud bass, akordide tähistamise
hübriidsed vormid. Akord vs harmoonia.


I.8 Figuratsioon. Akordiline ja mitteakordiline figuratsioon. Abiheli: ühe- ja kahepoolsed abihelid, topeltabihelikäik, apodžatuur. Läbiminev heli. Pideheli ehk pide. Ennakheli. Konsoneerivad mitteakordihelid.